• โทร : 086-4200726

ขั้นตอนการชำระเงินธนาณัติออนไลน์ ทางไปรษณีย์
** ปณ.ปลายทาง >>> แพร่
** รหัสไปรษณีย์ >>> 54000
** ชื่อผู้รับเงิน >>> บจก.เชนลิสซิ่ง

(รายละเอียดที่ลูกค้าต้องใช้กรอก)

1. ลูกค้านำบัตรประชาชน (ไม่มีก็ได้) ไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษีย์ ว่ามาชำระ(ฝากเงิน) ธนาณัติออนไลน์ให้ บริษัทเชนลิสซิ่ง จำกัด
3. ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำแบบฟอร์ม ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ตามตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง
โดยใช้ข้อมูลด้านบนก่อน ข้อ1.มาใช้ในการกรอก


4.เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จลูกค้า ยื่นแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบของทางไปรษณีย์
5.เมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการเสร็จ ลูกค้าจะได้ใบเสร็จ ตามรูปด้านล่าง


6. เมื่อลูกค้าได้ใบเสร็จ ให้ลูกค้าถ่ายรูปใบเสร็จหรือถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาให้ทาง
บริษัทเชนลิสซิ่ง จำกัด เพื่อ ตรวจสอบและออกใบเสร็จต่อไป (ทางไลน์หรือที่บริษัทเชนลิสซิ่งจำกัด)

*** หมายเหตุ สำหรับลูกค้าสะดวกธนาณัติออนไลน์ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ
(ค่าธรรมเนียม 10,000แรกคิด 50บาท 10,000บาทถัดไปคิดแค่ 10บาท)
จำนวนฝาก(ชำระ) ได้สูงสุด 50,000/รายการ ***